Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtlands läns fornskriftsällskap bildades 1928, för att ”genom utgivande av historiska urkunder och annat otryckt källmaterial samt preliminär bearbetning av detsamma bidraga till utforskandet av Jämtlands och Härjedalens historia”. Under tiden fram till 1959 utgavs elva olika skrifter, därefter upphörde verksamheten.

År 1987 rekonstruerades fornskriftsällskapet, varvid reviderade stadgor antogs och bokutgivningen fortsatte. År 2009 påbörjades också en utgivning av ”orienterande avskrifter”, i serien Källor till Jämtlands och Härjedalens historia.

Sällskapet har för närvarande ett 70-tal medlemmar. Ordförande är landsarkivarie Maria Press.

 

 

 

Version 5 (22 mars 2018)