Stadgar

Stadgar fastställda vid årsmöte 24/2 1987
Sidan i utskriftsvänlig .pdf-fil

§ 1
Sällskapets ändamål

 Jämtlands läns fornskriftsällskap, som utgör en sammanslutning av för hembygdsforskningen inom Jämtlands län intresserade personer, har till uppgift att genom utgivande och mångfaldigande av historiska urkunder och annat otryckt källmaterial samt preliminär bearbetning av detsamma bidra till utforskandet av Jämtlands och Härjedalens historia.

§ 2
Medlemskap

 Medlemskap i sällskapet kan förvärvas av såväl enskilda som institutioner och sammanslutningar genom erläggande av föreskriven medlemsavgift.

§ 3
Styrelse

 Sällskapets verksamhet handhas av en styrelse bestående av sju ledamöter jämte fyra suppleanter. Styrelsen väljs för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst fyra styrelsemedlemmar så önskar.

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen åligger:

att handha sällskapets angelägenheter och ekonomiska förvaltning,

att förbereda ärenden som skall behandlas vid mötena,

att verkställa av sällskapet fattade beslut,

att till årsmötet avge verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Ordföranden åligger:

att leda förhandlingarna vid styrelsens sammanträden,

att vaka över att fattade beslut verkställs,

att representera sällskapet.

Sekreteraren åligger:

att ombesörja sällskapets korrespondens,

att vårda och registrera sällskapets arkiv,

att föra matrikel över sällskapets medlemmar samt

att vid årsmötet avge av styrelsen undertecknad skriftlig berättelse över sällskapets verksamhet under det gångna verksamhetsåret.

Kassören åligger:

att under personligt ansvar handha sällskapets penningmedel och föra noggranna räkenskaper däröver,

att inkassera medlemsavgifter samt

att vid årsmötet avge bokslut för det gångna verksamhetsåret.

§ 4
Firmateckning.

 Styrelsen utser inom sig den eller de personer som äger rätt teckna sällskapets firma.

§ 5
Årsmöte.

 Sällskapets årsmöte hålls på tid som styrelsen bestämmer, dock senast före mars månads utgång och efter skriftlig kallelse senast två veckor dessförinnan. Dagordning skall bifogas kallelsen.

Vid årsmötet skall följande behandlas:

 1.    frågan om mötets behöriga utlysande.

 2.    fastställande av dagordning.

 3.    val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.

 4.    redovisning av verksamhets‑, kassa- och revisionsberättelser.

5.    fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6.    val av ordförande för sällskapets styrelse.

7.    val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.

8.    val av revisorer och suppleanter för dem.

9.    val av valberedning bestående av två personer.

10.   fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

11.   fastställande av medlemsavgift.

12.   frågor rörande eventuella stadgeändringar.

13.   övriga frågor.

§ 6
Extra årsmöte, medlemsmöte.

 Extra årsmöte eller medlemsmöte skall hållas när styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna så önskar.

§ 7
Verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan.

 Styrelsens räkenskaper avslutas per kalenderår. Bokslutet skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet. Till årsmötet skall styrelsen avlämna en av styrelsens ledamöter undertecknad verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

§ 8
Revision.

 Revisorerna skall granska styrelsens räkenskaper samt till årsmötet avlämna revisionsberättelse.

§ 9
Medlemsavgift.

 Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

§ 10
Stadgeändring.

 Ändring av sällskapets stadgar beslutas med enkel majoritet på årsmötet.

§ 11
Sällskapets upplösning.

 Frågan om sällskapets upplösning måste behandlas vid två på varandra följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Vid upplösandet skall upprättas föreskrift om användandet av sällskapets tillgångar. Sällskapets handlingar (protokoll, korrespondens, medlemsförteckning, räkenskaper osv.) överlämnas vid upplösandet till landsarkivet i Östersund.

Vi gör historien läsbar