Jämtlands läns fornskriftsällskap
             
Stadgar Bli medlem Bok-
utgivning
    NYTT! Digital
utgivning
Startsida Länkar

 

 

 

 

 

Jämtlands domböcker och landstingsprotokoll. II.
Jämtlands domböcker 1634 - 1643. Utgiven 1934, 186 sidor, 15x22 cm.
Med tingsregister och förteckning över i domboken ingående protokoll.

"Den nu utgivna dombokens största värde torde ligga i de upplysningar, den ger om domsrätten och rättstillämpningen under en ur rättshistorisk synpunkt synnerligen högintressant tidsperiod, men då protokollen med alla sina intressanta detaljer även troget avspegla livet och förhållandena på denna jämförelsevis avlägsna tid, är bokens värde även ur allmänt kulturhistorisk synpunkt utomordentligt stort.

Länk till .pdf
Länk till register

<Tillbaka

 

 

 

Version 1 (22/4 2009)